לוח אירועים

אודות פיב"א FIVA

מועדון החמש הצטרף ל-FIVA ב-21 לאוקטובר 2000
בגיליון האבטומוביל מס' 43, מדצמבר 2000 הופיע כתבה מאת אמנון אירמאי אז מזכיר המועדון ועורך הבטאון:

מה זה .FIVA ולמי זה טוב ?

האיגוד הבינלאומי של מכוניות עתיקות, FIVA (או בשמו הלועזי המלא: Fédération Internationale des Véhicules Anciens) נוסד ב-1 במרצ 1966 בצרפת ע"י 7 מועדוני רכב עתיק מאירופה, שהיו חברים עד אז במועדון בינלאומי מוגבל בשם IFVCC, בשיתוף עם 19 מועדוני רכב אספנות וקלאסי אחרים מרחבי העולם (לרבות אוסטרליה, ניו זילנד, מלאיה, דרום אפריקה ועוד).

FIVA הוא ארגון ללא מטרות רווח, המאגד מועדונים ואיגודים בלבד מכל העולם, שמטרותיהם העיקריות הן שימור רכב מנועי בעל עניין היסטורי או טכנולוגי מכל סוג שהוא, שחזורו והשימוש בו, לרבות שימור המורשת ההיסטורית והתיעוד שלו. האיגוד מקפיד על הימנעות מכל אפלייה גזעית, פוליטית או דתית בכל פעילויותיו.

משרדי האיגוד ממוקמים בצרפת, אך עיקר פעילותו מתבצעת באמצעות ועדות מקצועיותִ. מיקום הועדות השונות במועדוני הרכב החברים באיגוד במדינות שונות (בעיקר באירופה) בהתאם למקום מושבו של כל יו"ר/מזכיר ועדה מכהן. השפות הרשמיות של האיגוד הן אנגלית וצרפתית. FIVA הינו האיגוד העולמי היחיד המוכר והמוסמך להחליט מטעם FIA (התאחדות המכוניות הבינלאומית, העוסקת בעיקר בספורט המוטורי) בכל הקשור לרכב היסטורי. כמו כן נהנה FIVA מחסות של ארגון UNESCO (מטעם האו"ם).

לאיגוד ישנם תקנונים מפורטים ומקיפים, המכסים את כל התחומים המשפטיים, המקצועיים, הארגוניים והרשמיים של פעילויות האיגוד. עיקרי הדברים מפורטים להלן אך כמובן שקצרה היריעה מלפרט את כולם כאן. כל החומר המקצועי נמצא כיום במשרד מועדון החמש והחברים המתעניינים יכולים לעיין בו או לצלם אותו.

מטרות האיגוד העיקריות הן:

  1. להגן ולקדם את נושא הרכב ההיסטורי ברחבי העולם ולתמוך ולקדם את הלימוד והתיעוד של תולדותיו.
  2. לשמר ולחזק את תנועת הרכב ההיסטורי ולהגן על האינטרסים שלו בכל המדינות.
  3. לתמוך ולעודד שימור, שיחזור, שימוש ותיעוד של רכבים היסטוריים מכל הסוגים, בידי אנשים פרטיים, אספנים ומוזיאונים בעולםִ
  4. לשמר ולעודד את תנועת הרכב ההיסטורי ע"י הפעלת השפעה על גופים מחוקקים ומנהליים כמו גם על דעת הקהל בכל מקום בו זה נדרש ואפשרי.
  5. לעמוד על התחשבות בתנאים המיוחדים של רכב היסטורי בעבודת חקיקה לאומית ובינלאומית, ולדרוש ללא סייגאת זכות השימוש ברכב היסטורי בדרכים ציבוריות כפי שהוא נבנה וצוייד במקור.
  6. ללמוד את המאפיינים הטכניים של רכבים ולקבוע כללים ושיטות סטנדרטיים לסיווג רכבים היסטוריים.
  7. ליצור תנאים נוחים ולאפשר שיתוף פעולה והחלפת מידע בין המועדונים חברי האיגוד הבינלאומי וגופים מקבילים ודומים.
  8. לעודד פעילות ושירותים במסגרת הבינלאומית.
  9. לפעול יחד עם FIA וגופים בינלאומיים אחרים בתחומי הספורט המוטורי של רכב היסטורי.
  10. לתאם ולפקח על אירועים לאומיים ובינלאומיים המאורגנים ע"י חברי האיגוד.
  11. לחקור ולפתור בעיות שעלולות להתעורר בין חברי האיגוד.
  12. לקבל החלטות ולפשר במחלוקות בין חברי האיגוד.

המבנה של FIVA מבוסס על מועדונים לאומיים והתאחדויות של מועדונים מקומיים ואחרים, החברים באסיפה הכללית שלהאיגוד הבינלאומי. האיגוד מנוהל ע"י הנהלה מרכזית (הועד הראשי), בה חברים 10 נציגים מ-5 מדינות לפחות, בסיוע המזכיר הכללי והגזבר. ההנהלה מוסמכת להעביר כל נושא לטיפול בוועדות הקבועות ובוועדות-משנה (זמניות ואחרות). גוף הרוצה להיות חבר באיגוד הבינלאומי נדרש לעמוד בקריטריונים רבים, ביניהם: הזכות להיות חבר בו לכל אדם החובב באמת את נושא הרכב ההיסטורי (בכל צורה שלו, גם אם אינו בעל רכב כזה), כיסוי מלא של כל המדינה אותה הגוף מייצג ועוד. כל המועדונים חברי האיגוד מחוייבים לפעול לפי חוקת האיגוד הבינלאומי והתקנונים השונים שלו, ובמיוחד מושם דגש על התחייבותם להימנע מקיום והשתתפות בתצוגות, בפעילויות ובאירועי רכב היסטורי שאינם בסטנדרט גבוה ומכובד התואמים את מטרות FIVA או עשויים לפגוע באיגוד הבינלאומי ובשמו.

באסיפה הכללית השנתית (הנערכת מדי שנה בחודש אוקטובר) נקבעים העקרונות הכלליים לפעולת האיגוד, אישור הדוחות השנתיים, קבלת ארגונים וחברים חדשים וכד'. באסיפה זו יש לכל מועדון החבר באיגודִ מעמד של משתתף ומצביע, כאשר יכולים ליטול חלק באסיפה עצמה עד 3 נציגים מכל מועדון לאומי אך זכות הצבעה רק לנציג רשמי אחד. לכל מועדון החבר באיגוד נקבע מפתח קולות לפי גודלו (מועדון החמש מישראל מקבל 2 קולות) עם מקסימום של 14 קולות למועדון (או התאחדות) בעל יותר מ-300,000 חברים. כיום חברים ב-FIVA עשרות מועדונים והתאחדויות מכל רחבי העולם.

אתר FIVA העולמי בכתובת:  http://www.fiva.org